Krótki opis projektu:
Projekt będzie obejmował zakup usług doradczych polegających na przygotowaniu dla naszej firmy Nowego modelu biznesowego, który pozwoli nam na internacjonalizację firmy. Opracowanie zostanie zlecone firmie doradczej, którą wybraliśmy w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego. Usługa doradcza będzie obejmowała co najmniej: analizę możliwości eksportowych firmy poprzez zbadania produktów przedsiębiorstwa oraz ocenę konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych; badanie rynków zagranicznych i wskazanie rynków docelowych oraz ich uhierarchizowanie, a także identyfikację potencjalnych kontrahentów na rynkach zagranicznych; koncepcję wejścia na rynek zagraniczny wraz z projekcją możliwości sprzedaży na wybranym rynku zagranicznym; wskazanie najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym wskazanie wydarzeń targowych czy kierunków misji handlowych); rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej (w zakresie organizacji produkcji, marketingu i promocji, polityki handlowej i cenowej, działu eksportu, logistyki, itp; propozycje możliwych źródeł zewnętrznego finansowania działalności eksportowej i instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe (kredyty eksportowe, fundusze poręczeniowe i gwarancyjne, fundusz dotacji, transakcje terminowe).

Cel projektu:
W wyniku realizacji projektu ukierunkowanego na internacjonalizację naszej firmy chcemy zakupić usługę doradczą polegającą na przygotowaniu indywidualnego i profilowanego nowego Modelu biznesowego internacjonalizacji dla naszej firmy.

Planowane efekty:
Nowy model biznesowy firmy, który pozwoli rozszerzyć działalność i obecność produktów firmy na rynkach zagranicznych, pozwoli wprowadzić zmiany organizacyjne w firmie ukierunkowane na umiędzynarodowienie. W wyniku realizacji projektu nie zmieni się przedmiot działalności ani jego ograniczenie, natomiast projekt znacząco przyczyni się do wprowadzenia nowych innowacyjnych rozwiązań technologicznych i surowcowych oraz do zmian organizacyjno-procesowych.

Wartość projektu: 22 000 PLN

Dofinansowanie z EFRR: 17 600 PLN

Temar Sp. z o.o. 39-300 Mielec, ul. Inwestorów 12 - Poland

tel. 17 583 25 47 fax 17 583 25 47 ex. 12

e-mail: robert@temar.mielec.pl

Cooperation: